Obchodní podmínky

Michal Mayer

se sídlem Starý Dvůr 772, Hrádek nad Nisou 463 34

identifikační číslo: 87395894

zapsaný v živnostenském rejstříku

pro prodej webových aplikací, modulů pro systém Prestashop a dalšího software (dále jen „software“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mayawebapps.net

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Michal Mayer, se sídlem Starý Dvůr 772, Hrádek nad Nisou 463 34, identifikační číslo: 87395894, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mayawebapps.net (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit software od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pro kupujícího který je občanem České Republiky je platná verze podmínek sepsaná v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní.

1.7. Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila na eshopu prodávajícího zboží za jiným účelem než pro podnikatelskou činnost.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace software umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto software. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o software, a to včetně uvedení cen jednotlivého software. Ceny software jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny software zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním software. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním software uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je software doručován v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání software vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném software (objednávaný software „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny software, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného software a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním software (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním software dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal;

  •  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému PayPal;

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2208730749/6210, vedený u společnosti  S.A., organizační složka (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny software poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Software prodávaný v internetovém obchodu patří do této kategorie. Od kupní smlouvy tedy nelze ustoupit od okamžiku kdy bylo zboží kupujícímu zasláno elektronickou poštou a/nebo zpřístupněno v rozhraní jeho uživatelského účtu.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. Software je kupujícímu poskytnut pouze ve virtuální formě – zasláním elektronickou poštou a/nebo zpřístupněním v jeho uživatelském účtu. Náklady na přepravu nejsou prodávajícím účtovány.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Kupující má před vlastním zakoupením software možnost seznámit se s jeho funkčností a případně jej otestovat. Způsob testování konkrétního software je uveden v popisu software na webovém rozhraní obchodu.

7.2. Prodávající nabízí zboží v software víře že je vhodné k popsanému účelu. Je však výhradně věcí kupujícího aby posoudil zda bude software vyhovovat pro jeho konkrétní potřebu.

7.3. Odpovědnost prodávajícího za libovolné škody, které kupujícímu vzniknou nefunkčností, omezenou nebo chybnou funkčností dodaného software:

  • v případě instalace software na webový server, systém Prestashop a další programové vybavení (dále jen „programové vybavení“) shodné s verzí deklarované v popisu software, nese prodávající odpovědnost do výše ceny daného software. Pokud bylo programové vybavení na straně prodávajícího jakkoliv modifikováno, odpovědnost prodávajícího zaniká. Odpovědnost prodávajícího rovněž zaniká při instalaci software na softwarové vybavení v jiné konfiguraci než výchozí, pokud není zřejmé že vada nemohla s nastavením programového vybavení souviset
  • v případě instalace software na programové vybavení ve verzi a konfiguraci, která není popisem software deklarována, nenese  prodávající žádnou odpovědnost
  • v případě že byl software uživatelem jakkoliv upraven, nenese prodávající žádnou odpovědnost
  • prodávající  nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele. Je výhradně povinností uživatele, aby před instalací software řádně zálohoval svoje data. Software je důkladně testován a prodávajícím dodáván v dobré víře, že jeho instalace nemůže vést ke ztrátě dat. Přesto je zcela nezbytné řádně zálohovat jak soubory tak databázi před instalací software.

7.4. Celková výše finanční odpovědnosti poskytovatele za případné škody, přímé i nepřímé, způsobené nebo související se ztrátou dat či nedostupností nebo vadnou funkcí www stránek kupujícího, je vždy omezena částkou zaplacenou kupujícím prodávajícímu za konkrétní modul.  Výše finanční odpovědnosti prodávajícího se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti se software vzniknou kupujícímu jakékoliv povinnosti vůči třetím stranám, včetně např. povinnosti zaplatit odškodné, smluvní pokutu, odstupné od smlouvy, náklady na soudní spor, honorář advokáta apod. Výše finanční odpovědnosti prodávajícího se nezvyšuje ani v případě, že v souvislosti se zakoupeným software vznikne zákazníkovi prokazatelná ztráta zisku nebo prokazatelné výdaje související s náhradou ztracených dat.

8. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ a AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. Licence se sjednává pro jeden web či jeden webový projekt Kupujícího, nezakoupil-li si multi-licenci.

8.2. Licence se sjednává jako licence nevýhradní a na dobu neurčitou.

8.3. Autorská práva k dodanému softwaru, příslušenství nebo dokumentace náleží Prodávajícímu. Veškerá loga, registrované ochranné známky, ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům. Kupujícímu nevznikají udělením licence žádná práva k ochranným známkám Prodávajícího nebo třetích osob. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zák. č. 121/2000 Sb. autorského zákona a zák. č. 140/1961 Sb., trestního zákona.

8.4. Kupující není oprávněn software pronajímat, půjčovat nebo prodávat třetím stranám či jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat.  Kupující má právo postoupit práva k užívání softwaru pouze pokud tak učiní spolu s doménou (doménami) na které je software instalován.

8.6. Kupující není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených kdekoliv v dodaném softwaru nebo v dokumentaci distribuované zároveň s ním. Kupující je oprávněn studovat, upravovat a měnit kód zakoupeného software pouze za účelem zlepšení jeho funkčnosti v rámci webu pro který bylo software zakoupeno.

8.7. Pokud Kupující nesplní výše uvedené licenční podmínky, může Prodávající požadovat finanční náhradu v případě ušlého zisku.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

9.1. Kupující nabývá oprávnění užívání software zaplacením celé kupní ceny software.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@mwebdesign.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji software na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Starý Dvůr 772, Hrádek nad Nisou 463 34, adresa elektronické pošty: info@mwebdesign.cz, telefon 777 98 68 18.

Tato verze obchodních podmínek vstupuje v platnost dne 1.6.2015